Telefon

+15 813 54 14

Email

biuro@hsw-kuznia.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 7:00 - 15:00

Warunki sprzedaży można też pobrać w formacie PDF

1. Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. w Stalowej Woli zwana dalej KSW. Odstępstwo od stosowania niniejszych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą dokonania potwierdzenia zamówienia przez KSW, na wcześniej złożone przez kupującego zamówienie skutecznie dostarczone do KSW.

3. Warunki płatności:
a) Cena sprzedaży jest wielkością umowną na bazie EXW KSW (Incoterms 2010) z załadunkiem i nie zawiera podatku VAT oraz kosztów odbioru przez Towarzystwa Klasyfikacyjne.
b) Cena sprzedaży jest liczona od dnia sprzedaży tj. od daty wysyłki (przekroczenie bramy KSW) i staje się wymagalna z upływem terminu określonego w fakturze VAT wystawionej przez KSW.
c) Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego KSW wskazanego na fakturze VAT.
d) Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar (zastrzeżenie własności sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego).
e) Podpunkty 3a, b, c, d mogą ulec zmianie w przypadku ustanowienia odmiennych ustaleń przez strony. Wymaga to formy pisemnej dla swej ważności.
f) W przypadku nieterminowej zapłaty KSW naliczonej odsetki ustawowe oraz ma prawo do jednostronnego odstąpienia od dalszej realizacji niniejszego i innych potwierdzonych zamówień lub wstrzymania dostawy towaru do dnia zapłaty zaległych płatności.

4. Termin realizacji.
a) Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie do 7 dni od daty powiadomienia przez KSW.
b) W przypadku nieodebrania towaru w terminie powyżej 14 dni od daty powiadomienia, KSW uprawnione jest do obciążenia Kupującego kosztami składowania i odstąpienia od umowy oraz sprzedaży towaru innego klientowi.
c) Koszt składowanie nieodebranego towaru wynosi 80 PLN/Mg składowanego materiału za każdy dzień składowania. Minimalna opłata za jeden dzień wynosi 50 PLN bez względu na ciężar towaru.

5. Reklamacje
a) Kupujący jest zobowiązany do zbadania otrzymanego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić KSW o tym niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednak niż 14 dni od daty odbioru, w każdym razie przed poddaniem towaru dalszej obróbce.
b) W przypadku wystąpienia wad ukrytych, ujawnionych w trakcie obróbki wyroby te zostaną natychmiast wycofane z procesu produkcyjnego z jednoczesnym powiadomieniem KSW. Niewykonanie tego obowiązku przez Kupującego spowoduje utratę wszelkich praw do roszczeń z tytułu wad ukrytych w tym z tytułu rękojmi.
c) KSW może odstąpić od rozpatrywania reklamacji jakościowych w przypadku materiałów, w których identyfikacja jest uniemożliwiona przez stan obróbki lub niewłąściwe składowanie.

6. Postanowienia końcowe.
a) Zbywalność praw związanych z realizacją niniejszej umowy nie podlega ograniczeniu.
b) Nie są obowiązujące uwagi Zamawiającego zawarte w zamówieniu.
c) Kupujący zobowiązany jest do zwrotu 1 egz. n/potwierdzenia podpisanego i akceptowanego. Termin realizacji zamówienia liczy się od daty zwrotu akceptowanego potwierdzenia. Brak zwrotu w terminie 7 dni równoznaczny jest z akceptacją warunków zawartych w powierdzeniu na zasadzie milczącej akceptacji.
d) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby KSW.
e) KSW nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań w całości lub części, o ile spowodowane ono zostało wystąpieniem zdarzeń zewnętrznych, określonych jako „siła wyższa”. KSW w takim przypadku poinformuje o tym fakcie Kupującego w ciągu 14 dni. Wykonanie zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania w/w zdarzenia.
f)Za przejawy” siły wyższej” uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, wprowadzane przez organy państwa środki w celu zapobieganiu i rozpowszechnianiu się epidemii (np. ograniczeń transportowych, ograniczeń w zakresie możliwości przemieszczania się) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (wojna, zamieszki społeczne).
KSW w takim przypadku poinformuje o tym fakcie Kupującego niezwłocznie. Wykonanie zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania w/w zdarzeń.

Copyright © 2018 HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. All Rights Reserved.
pl_PL